Privacy Policy

Användning av personuppgifter
Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Suncore lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Suncore och dess närstående bolag kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, samt för utskick av erbjudanden från Suncore, samarbetspartners, genom sms, e-mail eller annan direktreklam. direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar.

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av Suncore och dess närstående bolag. Suncore och dess närstående bolag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om Suncore anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Suncore och dess närstående bolag.

Rättelse, insyn och återkallelse
Nya Suncore AB, 556924-3610, är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt 26 § personuppgiftslagen är Suncore därför skyldigt att, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter ska skriftlig information lämnas om vilka personuppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Suncore är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas.